side-area-logo

lissgarden

ScanArcs huvudkontor Lissgården i Hofors. 

Nationell samling kring flygaska från avfallsförbränning

Förbränning av hushållsavfall genererar värme och elektricitet. Samtidigt uppstår en flygaska, ett farligt avfall som innehåller dioxiner, kvicksilver och andra tungmetaller och utgör en fara för människa och miljö. Överallt där hushållsavfall förbränns är deponi den vanligaste metoden att omhänderta flygaska. Men i takt med strängare miljölagstiftning och ökad miljömedvetenhet ökar också viljan att omhänderta flygaskan på ett mer hållbart sätt. Det märks i flera länder hos enskilda förbränningsverk, branschorganisationer, allmänhetens krav, politiska agendor, pågående forskning och mycket mer.
VINNOVAs satsning ”Utmaningsdriven innovation” riktar sig mot samhällsutmaningar som driver tillväxt och innovation i Sverige. Inom detta satsning har ett projekt startat som ska genomlysa möjliga behandlingsmetoder och outnyttjade resurser i flygaska från avfallsförbränning. Det övergripande målet är att återcirkulera och hantera en denna restprodukt i samhället, och förhoppningsvis skapa nyttiga resurser som kan återvinnas på vägen. Syftet är att projektet ska bygga ett eller flera konsortium och hitta affärscase för att kunna hantera flygaskan. I det första steget samlas askproducenter, förbränningsverk, och tänkbara problemlösare. Som en problemlösare ingår ScanArc och arbetet inleds i Stockholm i slutet av april där intressenter möts för att diskutera möjligheter och vägar framåt.

ScanArc föreslår att termiskt behandla flygaska från avfallsförbränning i vår process ArcFume. Med ArcFume kan flygaskan smältas ner, tungmetaller återvinnas och det som kvarstår är en lakstabil mineralprodukt med mycket låga halter av tungmetaller. Det innebär att ett farligt avfall som idag deponeras istället omvandlas till nyttiga produkter. Med ArcFume erbjuds ett långsiktigt, säkert och hållbart omhändertagande av flygaska, samt en möjlighet att vara ett föregångsland för att minimera och nyttiggöra avfall.

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in