side-area-logo

Vad vi gör, och hur – följ utvecklingen av ett projekt

Konceptutveckling

En kund står inför ett problem, till exempel ett farligt avfall som utgör en hög kostnad eller en restprodukt som innehåller värdemetaller. En dialog inleds mellan ScanArc och kunden och vi tittar på det specifika fallet. I en konceptutveckling diskuterar, räknar och utvärderar vi olika alternativ för att hantera materialet.

Demonstration och tester i pilotanläggningen

När vi har hittat det bästa alternativet på papperet inleds demonstration och tester i pilotanläggningen. I vår pilotanläggning utförs skalbara tester i semi-kommersiell skala. Pilottesterna ger en unik möjlighet att demonstrera tekniken och ger en solid grund för att utvärdera möjligheten att behandla och hantera det specifika materialet. Vi tittar på förbehandling av materialet, behov av tillsatsmaterial och optimala processparametrar för att utvinna värdefulla metaller utan att samtidigt skapa nya farliga avfall. Vi utvärderar kvaliteten på produkterna som skapas och säkerställer minsta möjliga miljöpåverkan.

Feasibility-studie

Resultaten från pilottesten används i en feasibility-studie där vi utvärderar den tekniska och ekonomiska möjligheten att förverkliga en industriell anläggning. Denna studie är det beslutsdokument kunden kräver för en investering.

Konstruktion av anläggning

Nästa steg är konstruktion av anläggning. Vårt erfarna in-house team skapar tillsammans med lokala och internationella partners en fullständig dokumentation för att kunna uppföra en industriell anläggning. I arbetet ingår layout och fundamentritningar, utrustningsritningar, funktionsbeskrivningar, riskanalyser och mycket mer.

Inköp och installation

ScanArc hanterar inköp och installation av kärnutrustningen.

Drifttagning och uppstart, utbildning och praktisk övning

Ett team av ScanArcs ingenjörer och processoperatörer finns på plats under drifttagning och uppstart av anläggning, ett team med lång erfarenhet av att starta nya metallurgiska anläggningar. Teamet leder uppstarten och genomför åtgärder för att optimera processen, samtidigt som vi utför utbildning och praktisk övning för de nya processoperatörerna. Nu är anläggningen klar att tas över av kunden.

Leverans och service av kärnutrustning

Våra eftermarknadstjänster omfattar leverans och service av kärnutrustning.

Rådgivning och utvecklingsprojekt

Vi utför rådgivning och utvecklingsprojekt för att fortsatt utveckla processen.

Resurser och kompetenser

Vår personal

ScanArc har en historia av att utveckla, designa och uppföra metallurgiska anläggningar. Genom åren har vi samlat en stor bredd av erfarenhet och kunskap. Vi är problemlösare i bokstavlig bemärkelse, och vi är välkända bland våra kunder att genomföra och lösa de flesta problem. Vårt företag är en kreativ miljö och vi representerar många olika kompetensområden .

Pilotanläggning

ScanArc har en pilotanläggning med våra metallurgiska processer i semi-kommersiell skala: ArcFume, PyroArc, IronArc och DC-ugnar. Det är en väldigt flexibel anläggning på ca 1000 m2.  En viktig del av vår pilotanläggning är vår plasmagenerator-verkstad.

Vi tittar på förbehandling av råvaror och har möjlighet att torka, blanda och agglomerera. Vi utvärderar optimala processparametrar under drift och med  vår analysutrustning utförs online-mätning av kemisk sammansättning. Vi utvärderar kvaliteten på de produkter som bildas, utbytet av de värdemetaller som utvinns och gör mass- och energibalanser. Laktester ger indikation på potentiella användningsområden och klassificering av produkterna.

Genom vår unika möjlighet att testa och utvärdera i pilotskala står vi väl rustade när vi inleder arbetet att designa en  industriell anläggning.

Forskning och teknik

Forskning och utveckling

ScanArc är aktiva i flertalet forskningsprojekt i samarbete med universitet, branschnätverk och forskningsorganisationer. Vi vill bidra till utvecklingen av framtidens teknik, ligga i framkant och identifiera nya marknader. Vår samlade kunskap och pilotanläggningen ger ett unikt bidrag till många forskningsprojekt.

ScanArcs ambition är att alltid vara närvarande vid seminarier och konferenser inom vårt område. Under nyheter kan du läsa om pågående forskningsprojekt samt var och när du kan möta oss!

Vår teknik

ScanArc är en teknikleverantör som utvecklar metallurgiska processer för behandling av industriella restprodukter. Vi fokuserar på industriella och miljöfarliga restprodukter då vi anser att vår teknik är den främsta i detta område. ScanArcs uppdrag är att tillhandahålla teknik för framtiden som uppfyller branschens krav och tar hänsyn till miljön för framtida generationer.

Våra tekniker är lämpliga för behandling slagger, rökgasstoft, slam, aska, lakrester och andra förbrukade material som elektronikskrot och batterier.

Vi tillhandahåller teknik för:

Deep-cleaning av slagg för att bilda lakstabila slagger med låga halter av värdefulla metaller.

Utvinning av metaller för återvinning:

 • Zink
 • Bly
 • Indium
 • Germanium
 • Guld
 • Silver
 • Platina
 • Koppar
 • Nickel
 • Kobolt
 • Krom
 • Järn

Förglasning av rökgaser, stoft och aska för omvandling till en mineralprodukt.

Destruktion av farliga ämnen som dioxiner och freoner.

Energiåtervinning genom förgasning av organiska ämnen och produktion av bränslegas.

Plasmateknik

De metallurgiska processer som utvecklas av ScanArc är plasmabaserade. I en plasmagenerator omvandlas elektrisk energi till energi som bärs av en het gas. Våra processer är alltså elbaserade och förbränner inte fossila bränslen för att generera de höga temperaturer som krävs för pyrometallurgiska processer. De direkta CO2-utsläppen är därför mycket låga och öppnar för möjligheten för att tillföra energi från förnybara källor.

ScanArcs utveckling av plasmabaserade applikationer inleddes på 70-talet. Idag är vi världsledande leverantör av plasmasystem för metallurgisk tillämpning. Våra plasmageneratorer är utvecklade av oss och vi bygger varje ny generator från grunden i vår verkstad. Efter installation på plats hos kund erbjuds serviceavtal för leverans av reservdelar och vi erbjuder konsult- och utvecklingsprojekt för att optimera driften.

ScanArc levererar plasmasystem med effekt från 0.1 till 8 MW och med en energieffektivitet 85-90%. Vi har just nu ett pågående arbete att ta fram ett mindre plasmasystem för laboratorieskala.

Ur metallurgisk synpunkt har plasmatekniken en nyckelroll i våra processer. All typ av gas kan upphettas till plasmatillstånd, vilket ger en rad möjligheter när man designar en process och ger upphov till en viktig egenskap inom metallurgi: förmågan att selektivt utvinna värdefulla metaller till mycket låga nivåer och producera en mycket rena slagger.

IronArc

En banbrytande teknik för en hållbar och konkurrenskraftig järn- och stålindustri.

IronArc är en ny och innovativ järnframställningsprocess för ökad återvinning av restprodukter från stålverk, minskade CO2-utsläpp, lägre energiförbrukning och minskad användning av koks och andra fossila bränslen i järn- och ståltillverkning.

Industriella processer står för en betydande del av CO2-utsläppen i världen, och särskilt järn- och stålindustrin med sina masugnar och koksverk. IronArc är ett sätt för järn- och stålindustrin att minska sin miljöpåverkan genom att eliminera behovet av koks och därmed också behovet av koksverk som en naturlig del av järnframställningsprocessen.

IronArc använder elektricitet för att tillföra värmeenergi till processen; kol används endast för den kemiska reduktionen till metalliskt järn. Genom att använda elektricitet som energikälla minskar IronArc inte bara behovet av kol, det inför även möjligheten att använda förnybara energikällor vid framställning av järn.

IronArc möjliggör återvinning av järnoxidrika restprodukter från stålverk, till exempel glödskal. Det gör det möjligt för stålverk att återvinna sina egna restprodukter och att röra sig i riktning mot inga avfall och oberoende i avfallshanteringen.

Genom att implementera IronArc kan stålindustrin gå i spetsen för miljövänligare järnframställningsteknik och på sikt behålla sin konkurrensfördel i en global industri.

ScanAarc verkar för att förverkliga en första demonstrationsanläggning och att i stor skala visa potentialen att minska miljöpåverkan från järn- och ståltillverkning.

Waste Is Value!